БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ

 • Оглед на място от специалист.
 • Консултация за избор на подходящи електроматериали или апаратура.
 • При желание от страна на  клиента, Профи БГ може да извършва предварително проучване и анализ на възможностите за ел. захранване на нови или реконструирани обекти.
 • Ако имате въпроси или услугата, която ви интересува не е между изброените  <<СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС >>

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

 1. Абонаментна поддръжка на трафопостове и ел.съоръжения на фирми.
 • Профилактиката се осъществява като се осигурява изключване на електрозахранването от представители на местното ЕРП;
 • След изключване на захранването се прави обстоен технически преглед и почистване на съоръженията, проверява се трансформаторното масло на съществуващите трансформатори, прави се профилактика на съоръженията;
 • След приключване на профилактичния преглед се изготвя протокол в който се описва техническото състояние на съоръженията и се дават насоки и указания;
 • При необходимост се извършва ремонт.
 1. Проектиране и изработка на външни и вътрешни силови инсталации.

Силова инсталация - Основна цел при проектирането на силовата инсталация е да подсигури конкретното помещение с електрическа енергия за предвидените стационарни и преносими ел.уреди.

 • Кабелни трасета по всички подови части
  • Вътрешни трасета
  • Площадкови трасета
 • Силнотокови инсталации
  • Електро табла НН
  • Вътрешни - контактни излази и излази на твърда връзка
  • Площадкови (външни) – контактни излази и излази на твърда връзка
 • Системи за непрекъснато електрозахранване
  • Резервирано електрозахранване с ДГ
  • Резервирано електрозахранване с UPS
 • Заземителни инсталации
 • Осветителни инсталации
  • Интериорно осветление
  • Районно и фасадно осветление
 • Мълниезащита инсталация
  • Пасивна мълниезащита
  • Активна мълниезащита
 1. Изработка на външни и вътрешни слаботокови инсталации.
 • Структурно окабеляване
  • Телефонна инсталация
  • Мрежова инсталация LAN/WAN/Wireless
  • Видеонаблюдение
  • Системи за контрол на достъпа
  • Системи за пожароизвестяване и пожарогасене
 1. Проектиране и изработка на заземителни и мълниезащитни системи на сгради

За проектиране на външна мълниезащита, е необходимо да се използват методите, установени от Международната електротехническа комисия IEC. По-известни от тях са: метод на въртящата се сфера; метод на ъгъла и метод на мрежата. Тези методи могат да се прилагат при проектиране на мълниезащитни инсталации чрез конвенционални мълниеприемници - тип “Франклинов прът” и чрез хоризонтални мълниезащитни мрежи /тип “Фарадеев кафез”/, свързани с почвата и елементите на сградата.

 1. Проектиране и изработка на ел.табла

Профи БГ  предлага цялостно проектиране, изработване, монтаж и поддръжка на електроразпределителни табла и уредби средно и ниско напрежение, както и на табла за контрол и управление на различни процеси и обекти (MCC).

 • релейни табла,
 • табла за автоматизация,
 • пултове за управление,
 • клемни табла,
 • разпределителни табла
 • ремонтни табла
 • измервателни табла
 • табла вторична комутация
 • контролни табла
 • мотор контрол център МСС, ГРТ
 • табла за осветление и СИМОКОД табла
 • призма табла
 1. Пусково-наладъчни работи.
 • Проверка на качеството на монтажа и съответствието му с проектната документация;
 • Проверка и контрол на всички компоненти и оценяване на съответствието;
 • Функционални проби;
 • Въвеждане в режим на работа и 72 часови проби под товар;
 • Изготвяне на приемо-предавателен протокол и сертификат за направените измервания;
 • Изработване на екзекутивна документация.
 1. Доставка и монтаж на ел. оборудване и материали.
 2. Ремонт на външни и вътрешни инсталации.

<< назад

GSM:  +359/888-705-887 , Е-mail: contact@profibg.com