БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съдържание
1. Въведение
2. Цели, във връзка с които се обработват личните данни
3. Категории лични данни, които се събират и основания за тяхното обработване
4. Срок, за който се съхраняват личните данни
5. Споделяне на личните данни с трети лица
6. Предаване на лични данни в трети страни (държави извън Европейския съюз)
7. Вашите права и редът за тяхното упражняване
8. Други

 

1. Въведение

Настоящият документ предоставя основната информация относно политиката за защита и обработване на личните данни от страна на:

"Профи БГ" ЕООД, с ЕИК: 202607944
(наименование на дружеството администратор на личните данни)

Допълнителна информация и помощ можете да получите и от длъжностното лице по защита на личните данни: Атанас Христов Терзиев (трите имена) , като за връзка с него можете да ползвате контактите на администратора на личните Ви данни, посочени по-долу.

Настоящият документ е изготвен съгласно изискванията на Регламент 679/2016 г. (Общия регламент за защита на личните данни), който ще започне да се прилага, считано от 25.05.2018г. Новата нормативна уредба предоставя повече възможности за физическите лица да проследяват как и защо се обработват техните лични данни. Същевременно новите правила предполагат в по-голяма степен отчетност и прозрачност при обработването на лични данни от страна на администраторите.
Целта на настоящите политики е да Ви запознае с основните аспекти на обработването на Вашите лични данни, както и основните права и задължения съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

2. Цели, във връзка с които се обработват личните данни
В качеството си на администратор на лични данни, Профи БГ обработва тези данни с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения, във връзка с обезпечаване на свои легитимни интереси, с цел подобряване на предоставяни от Профи БГ продукти и/или услуги и по конкретно с една или няколко от следните цели:

 • Осигуряване на протичането на процеса на подбор на кадри;
 • Възникването и нормалното протичане на трудовите правоотношения и свързаните с тях правоотношения, възникнали между Профи БГ и субектите на данни, съответно в качеството им на работодател и работници/служители, както и нормалното развитие на гражданските правоотношения и другите свързани с тях правоотношения, възникнали между администраторите и субекти на данни въз основа на граждански договор;
 • Обезпечаване на финансово-счетоводната дейност по повод трудовите и/или гражданските правоотношения, по които насрещна страна са субектите на данни;
 • Обработване на личните данни във връзка с договорни задължения, възникнали по повод на предоставянето на продукта/ти и/или услуга/ги, които Профи БГ предоставя на свои клиенти.
 • Обработване на личните данни с оглед подобряване качеството на предлаганите и предоставяните от Профи БГ продукти и/или услуги.

3.Категории лични данни, които се събират и основанията за тяхното обработване

Във връзка с целите посочени в предходната точка се събират следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни относно физическата идентичност
 • Идентификационни данни относно социалната идентичност
 • Информация относно притежавани основни и допълнителни образователни/професионални квалификации
 • Медицински данни относно физиологичното и психическо състояние
 • Свързани с присъди и нарушения
 • Информация за контакти

Обработването на личните данни, попадащи в тези категории се извършва на основание и във връзка с изпълнение на законовите задължения на администратора, залегнали в приложимото национално и европейско законодателство и/ или на основание на договорни задължения с цел тяхното изпълнение и свързаните с тях финансово-счетоводни, оперативни и други обезпечаващи дейности.
В случай на отказ да се предоставят личните данни, които Профи БГ изисква това може да доведе до:

 • невъзможност продукта и/или съответно услугата да бъде предоставен/а изцяло и/или със съответното качество, и/или гаранции;
 • невъзможност да продължи, изцяло или със съответното качество, осъществяването на услуга, чието предоставяне се извършва за определен срок, който още не е изтекъл към момента на влизане в сила на настоящите политики
 • ……………………………………………………………………….
  (следва да се изброят конкретните последствия, в случай на отказ да се предоставят необходимите лични данни).

4. Срок, за който се съхраняват личните данни
В зависимост от основанието, във връзка с което личните данни се обработват, времето за което Профи БГ ги съхранява е срокът необходим с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения и/или установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5. Споделяне на личните данни с трети лица
Личните данни, които се обработват от Профи БГ са поверителни и защитени, посредством технически и организационни мерки.
Тези данни няма да бъдат разкривани на трети лица, но могат да се предоставят на такива само при определени условия:

 • Когато орган на съдебната или изпълнителната власт действа в рамките на своите правомощия и съобразно предвидения за това ред поиска достъп до личните данни;
 • Когато с оглед предоставянето на продукт/и и/или услуга/и е необходимо ангажирането/участието на друг доставчик, на който ще бъде предоставен достъп до личните данни обработвани при Профи БГ. В тези случаи обхватът на достъпът до личните данни ще бъде ограничен само и единствено до информацията, необходима за осъществяването на услугата, необходима за изпълнението на дейността на Профи БГ;
 • Личните данни могат да бъдат предоставени на всяко лице, упълномощено от субекта, предоставил своите лични данни, доколкото това упълномощаване не противоречи на закона или на договор между Профи БГ и упълномощителя;
 • В случаите на преобразуване на дружеството на Профи БГ, личните данни могат да бъдат разкрити и предоставени на трето лице, което ще продължи да ги обработва при същите условия, както и преди преобразуването, доколкото субектът, предоставил личните си данни не се съгласи на друго.

6. Предаване на лични данни в трети страни (държави извън Европейския съюз). Профи БГ няма под каквато и да е форма да прехвърля в трети страни, представляващи държави извън Европейския съюз, личните данни, които се обработват при него.

7. Вашите права и редът за тяхното упражняване
Съгласно Общия регламент всяко лице разполага със следните права по отношение на личните си данни:

 • Да поиска потвърждение за това дали негови лични данни се съхраняват от Профи БГ
 • Да получи достъп и копие от личните данни, които Профи БГ съхранява за него;
 • Да поиска отстраняване на неточности в съхраняваната за него информация;
 • Да поиска личните данни, които се съхраняват за него да бъдат изтрити;
 • Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни, което означава, че с неговите лични данни няма да се извършват други операции по обработване освен такива с цел тяхното съхранение;
 • Да получи в структуриран вид и подходящ широко използван формат личните данни, свързани с него и предоставено от него на администратора и да прехвърли тези данни на друг администратор;
 • В контекста на правото на субекта, визирано в предходния пункт, лицата имат право да получат пряко прехвърляне на личните си данни към друг администратор, доколкото това е технически осъществимо;
 • Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • Да поиска да не бъде обект на решения, които се основават на автоматизирано обработване, което включва профилиране.
 • В случай, че желаете да получите повече информация и/или да упражните правата си по отношение на личните си данни, както и в случай,че желаете да получите съдействие от длъжностното лице по защита на данните, можете да се свържете с нас използвайки слените контакти: E-mail: atanas.terziev@profibg.com , Интернет страница: profibg.com

8. Други
В случай, че личните Ви данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. В случай, че се възползвате от това свое право е възможно да настъпят същите последици както и при отказ тези данни да бъдат предоставени (така както са изброени в т. 3 от настоящия документ).
Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, основано изцяло на автоматизирано обработване, включително профилиране.
В случай, че смятате, че Профи БГ е нарушило задълженията си съгласно Общия регламент и приложимото национално законодателство Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни : E-mail: contact@profibg.com , Интернет страница: profibg.com

<< назад

GSM:  +359/888-705-887 , Е-mail: contact@profibg.com